Savivalda

MOKYKLOS TARYBA
 
Pirmininkas — Ramunė Kuprėnė
Nariai: Ingrida Karvelienė
Diana Misiūnienė
Laima Gudaitė
Lina Seferoglu
Danguolė Junevičiūtė
Dalia Dausienė
 
 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
 
Pirmininkė — R.Charisova
Nariai: Edita Daraškienė
Aušra Gabrėnienė
Edita Gabrilavičienė
Indra Motekaitienė