Asmens duomenų apsauga

Panevėžio pradinė mokykla asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

Asmuo turi teisę:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

 

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti anksčiau nurodytas teises, gali pateikti Panevėžio pradinės mokyklos administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Ukmergės g. 34, LT-35180 Panevėžys, arba el. paštu dap@duomenu-sauga.lt, tel. 8 672 43 319.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kurią iš anksčiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Panevėžio pradinės mokyklos administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

 

Asmens teisės nėra absoliučios.

Duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti įstatymuose numatytų išimčių atvejais, kai reikia užtikrinti

valstybės saugumą ar gynybą;

viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Panevėžio pradinės mokyklos duomenų apsaugos pareigūną:

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

MB „Duomenų sauga“

Tomas Gagys

Mob. tel. 8-672-43 319

El .p. dap@duomenu-sauga.lt

 

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, vykdydamas užduotis.

 • Jeigu asmuo nesutinka su Panevėžio pradinės mokyklos administracijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), A.Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės;

 

Panevėžio pradinės mokyklos asmens duomenų apsaugos tvarka organizuojant nuotolinį mokymą;

 

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu.

 

Dokumentas01