Projektai

Tarptautinis #eTwining projektas „Games of the Schools“

2022 m. sausio – balandžio mėn. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniame eTwining projekte „Games of the Schools“. Pagrindinis mūsų dalyvavimo projekte tikslas – skatinti vaikus daugiau žaisti, žaidimo pagalba įveikti bendravimo, emocinius ir mokymosi sunkumus.

Projekto metu, žaidžiant tradicinius kitų šalių žaidimus, mokiniai  ugdėsi savarankiškumo bei grupinio darbo įgūdžius, domėjosi kitomis kultūromis bei mokėsi taikyti WEB 2.0 įrankius. Vaikai išbandė Lenkijos, Slovėnijos, Ispanijos ir Turkijos žaidimus, atliko kūrybines užduotis, siuntė linkėjimus projekto draugams.

Psichologė Laura Liepinė, socialinė pedagogė Lina Seferoglu, mokytoja Birutė Kolinienė

https://fb.watch/cZJossHmyt/

 

 

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS „GALIU BŪTI KITOKS III“

 Projekto tikslas – ugdyti mokinių emocinį intelektą organizuojant bendrumo jausmą skatinantį  prasmingą užimtumą.

Uždaviniai:

  1. Saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos.
  2. Mokyti pozityvaus bendravimo formų.
  3. Tobulinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendravimo bei bendradarbiavimo ir komunikacinius įgūdžius.

Projekto įgyvendinimui skirta 400 eurų.

Projektinės veiklos padės įtvirtinti mokinių socialinius gebėjimus, pozityvaus bendravimo, kylančių nesutarimų sprendimo įgūdžius. Aktyvių meninės bei sportinės krypties veiklų metu vaikai mokysis tinkamai reikšti emocijas ir jausmus, prisiimti įsipareigojimus ir atsakomybę.

Socialinių – emocinių kompetencijų ugdymas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas gerins mokyklos mikroklimatą – bus kuriami pozityvūs tarpusavio santykiai, gerės mokinių fizinė ir psichinė sveikata. Mokyklos bendruomenė turės žinių apie emocinę sveikatą ir ją palaikančius ir sveikatą stiprinančius veiksnius: mitybą, fizinį aktyvumą. Jomis remsis kasdieniniame gyvenime. Ilgųjų pertraukų metu vyks vaikų joga. Veiklų „Aš tavo didysis brolis, sesė“ pirmų klasių mokiniai padedant ketvirtų klasių mokiniams, lengviau adaptuosis mokykloje, jausis emociškai saugūs. Ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių vaikai dalyvaudami įvairiose veiklose kartu su mokyklos mokiniais bendraus ir bendradarbiaus kartu. Ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams pradinė mokykla taps žinoma. Tai turės įtakos renkantis mokyklą. Bendradarbiavimas tarp ikimokyklinių įstaigų, soc. partnerių tęsis ir pasibaigus projektui.

Projekto veiklos

Virtuali piešinių paroda „Tu man vis dėlto draugas“

Labai džiaugiamės praėjusiais metais užsimezgusia draugyste su Mykolo Karkos pagrindine mokykla. Draugystę stipriname vykdydami bendras veiklas.  Artėjant vasaros atostogoms pakvietėme vaikus dalyvauti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos finansuojamų neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektų Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos „Žengiu teisingu keliu“ ir Panevėžio pradinės mokyklos „Galiu būti kitoks III“ bendroje veikloje – virtualioje piešinių parodoje „Tu man vis dėlto draugas“.

Kviečiame pasidžiaugti mokinių darbais.

„Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje” – Antoine de Saint-Exupery

Panevėžio pradinės mokyklos socialinė pedagogė Lina seferoglu ir Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jolanta Matiukė

Veikla „Širšių lizdas“

Gegužės 31 d. trečios klasės mokinių laukė Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Galiu būti kitoks III“ veikla „Širšių lizdas“. Ji vyko Skaistakalnio parke. Mokyklos mokinių mylima savanorė Akvilė Svidraitė kartu su pavaduotoja ugdymui Dalia pasiūlė mokiniams pažaisti interaktyvų orientacinį žaidimą „Ar žinai?“. Devynios komandos su mokytojais, mokytojų padėjėjais, švietimo pagalbos specialistais  ieškojo užduočių stotelių naudodamiesi programėle Actionbound. Mokiniai turėjo atsisiųsti programėlę į savo telefonus. Telefonais skanavo paruoštus QR kodus ir atliko įvairias užduotis: ieškojo žmogaus sukurtų statinių, gamtos objektų, dėliojo dėliones iš gamtinės medžiagos, tobulino šunų vedžiojimo parke taisykles, fotografavo nuostabią parko gamtą. Visoms komandoms  grįžus į paskutinę stotelę, vyko refleksija. Mokiniai vienbalsiai nutarė,  kad svarbiausia tokiose veiklose draugystė ir komandinis darbas. Veiklų metu ugdė skaitmeninio raštingumo, mokėjimo mokytis kompetencijas.

Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Galiu būti kitoks III“

Programa “Didysis – mažasis draugas”

Ar ketvirtokas pasiruošęs tapti savanoriu? Per šiuos metus bandėme atsakyti į šį klausimą dalyvaudami „Didžiojo – mažojo draugo“ projekte. Ketvirtų klasių moksleivius pakvietėme tapti savanoriais ir skirti laiko auginant draugystę, bendradarbiavimą, atsakomybę ir šaunų pavyzdį mažajam draugui. Šiais mokslo metais didžiosiomis draugėmis ryžosi tapti 4a kl. Liepa Ragauskaitė, 4b kl. Marija Grybaitė, Kamilė Kisieliūtė, Rožė Grinkevičiūtė, Mia Mockapetrytė, 4 c kl. Elija Grigaliūnaitė, Gintarė Taruškaitė, Nikoleta Anagnostou, Patricija Pukytė, Tėja Talalaitė ir Smiltė Aleliūnaitė. Mergaitės įsipareigojo bent kartą į savaitę skirti laiko pažaisti, pasikalbėti, padėti ar tiesiog pabūti su mažosiomis draugėmis. Jų draugystė padėjo pirmokėms sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, bendrauti draugiškai, išmoko pasirūpinti savimi ir šalia esančiais.

Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Galiu būti kitoks III“

 

 

2022 m. balandžio 28-29 d. 

„Talentas – dovana, kurią valdo žmogus“
Balandžio 28-29 d. Panevėžio pradinėje vyko tradicinis, vaikų labai laukiamas TALENTŲ šou „Linksmoji nata 2022“!
Mokiniai pasirodymams ruoštėsi labai atsakingai, todėl ir pasirodymai buvo vienas už kitą įdomesni, gražesni…
Ko tik neprigalvojo mūsų pradinukai: vieni deklamavo, kiti demonstravo karatė ir baleto meną, o kiek dailininkų, šokėjų, dainininkų, sportininkų, muzikantų… ir nesuskaičiuosi.
ŠAUNUOLIAI!!!!!!!!!!!!
Neigiamų socialinių veiksnių projektas „Galiu būti kitoks III“

2022 m. balandžio 28 d. 

Kodėl gi nepradėjus dienos nuotaikingu šokiu?!
Panevėžio pradinės mokyklos bendruomenė švenčia tarptautinę ŠOKIO dieną!
Tarptautinė šokio diena – minima balandžio 29 dieną. Ši šventė švenčiama nuo 1982 metų, UNESCO sprendimu.
Neigiamų socialinių veiksnių projektas „Galiu būti kitoks III“

 

2022 m. sausio 28 dieną pasirašytas pagal iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybės krepšelis“ kūrimas“ sutartį parengtas Panevėžio pradinės mokyklos veiklos tobulinimo planas. Planą parengė mokyklos bendruomenė, jam pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Nacionalinė švietimo agentūra. Įgyvendinti projekte numatytas veiklas, per dvejus metus Panevėžio pradinei mokyklai skirta 71 882 eur.

Projekto tikslas – užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų ir asmeninės pažangos augimą. Tikslui pasiekti mokykla numačiusi įsigyti modernių ugdymo priemonių, aktyvinti projektinę,  patyriminę veiklą, organizuoti papildomas konsultacijas mokiniams, atsižvelgiant į jų poreikius, įvesti papildomą pamoką – informacines technologijas 2 ir 3 klasių mokiniams, organizuoti aktyviąsias pertraukas. Taip pat – įrengti naujas edukacines erdves mokykloje: mokinių poilsiui, aktyviam mokymuisi, modernizuoti Atradimų klasę, įrengti IT klasę, sensorinį nusiraminimo kambarį, emocinės iškrovos erdvę, kieme – papildomą lauko klasę bei treniruoklius mokinių fiziniam aktyvumui skatinti; tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos pradinėmis mokyklomis, mokantis vieniems iš kitų.

Pasibaigus projektui tikimės turėti ne mažiau nei 3 procentais išaugusius mokinių pasiekimus, taip pat – mūsų mokytojų sukurtą integruoto mokymo programą 2-3 klasių mokiniams ,,Išmanus pradinukas“, integruotų pasaulio pažinimo pamokų 1-4 klasėms aprašų banką Atradimų klasei, atnaujintas edukacines erdves ir daug sėkmingų ir laimingų mokinių!

Projekto pradžia – 2022 m. II ketvirtis, pabaiga – 2023 m. III ketvirtis

Labai džiaugiamės šia galimybe ir nekantraujame pradėti pokyčius!

Direktorė Kristina Žaltauskienė

 

 

Mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 

Projekto partneriai:

visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai;
valstybinės mokyklos: Kauno dailės gimnazija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Turgelių „Aistuvos“ gimnazija, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, Vilniaus lietuvių namai, Buivydiškių pagrindinė mokykla, Eitminiškių gimnazija, Juodšilių „Šilo“ gimnazija, Lavoriškių gimnazija, Riešės gimnazija.

 

 

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.