Konkursai ir laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas pradinių klasių mokytojo pareigoms (2 mokytojai) užimti

Panevėžio pradinė mokykla skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms eiti. Planuojama darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

  1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
  2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
  3. turėti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimą;
  4. geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
  5. gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo (si) metodus pamokose;
  6. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą.

 

Dokumentai priimami iki 2024 m. gegužės 17 d. 15.30 val.

Dokumentus siųsti el. p. rastine@pradine.panevezys.lm.lt arba atnešti į mokyklą adresu: Ukmergės g. 34, Panevėžys.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio laiką atrinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai.

 

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. direktore@pradine.panevezys.lm.lt