Pranešėjų apsauga

 

LR pranešėjų apsaugos įstatymas numato, kad įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba anksčiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

 

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

  • asmeniškai įstaigos vadovo paskirtam asmeniui;
  • el. paštu pranesk@panpradine.lt.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą pdf, doc formatu (pasirinktinai).

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 

Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį  informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Įstaigos vadovo patvirtintas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti „Adobe“ PDF formatu).

 

Teisės aktai, reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą: