Informacija būsimiems pirmokams

 

 

Dėl MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS 2022-2023 m.m.

VADOVAUJANTIS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMU  NR. 1-296,

MOKINKIŲ PRIĖMIMAS 2022-2023 MOKLSO METAMS Į PIRMĄSIAS KLASES PRASIDĖS NUO 2022 M. SAUSIO 5 D.

Prašymas ir pridedami dokumentai Švietimo skyriui teikiami tik nuotoliniu būdu.

Visų dokumentų skaitmeninės kopijos siunčiamos el. paštu  priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo sausio 5 dienos 8.00 val.  (išsiųsti anksčiau neįregistruojami).

Nuo sausio 5 d. iki kovo 1 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Pateikiami dokumentai:

  1. Prašymas į 1-ąją klasę: 1A priede pateikta prašymo forma, skirta centralizuotai priimamiems mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priede – centralizuotai priimamiems mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
  2. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelė)  kopija.
  3. Taip pat esant būtinumui gali būti pateikta kitų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo, pažyma iš mokyklos, kurioje mokosi broliai ar seserys) kopijos.

El. paštu siunčiamas užpildytas atitinkamos formos  prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba pasirašytas ranka ir siunčiamas nuskenuotas ar nufotografuotas.

 

Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie jų gavimą ir įregistravimą informuojami automatiniu atsakymu. Papildoma informacija dėl priėmimo į mokyklas nesiunčiama, išskyrus tuos atvejus, kuomet vaikas nepatenka į pirmąją nurodytą mokyklą ir tenka rinktis kitą mokyklą.

Švietimo skyrius galutinius priimtų į pirmąją klasę mokinių sąrašus sudaro ir dokumentus mokykloms perduoda nuo birželio 1 dienos. Mokinius į klases skirsto ir mokinių sąrašus skelbia pačios  mokyklos pagal įstaigos vadovo nustatytą tvarką.

Informacija Švietimo skyriuje teikia V. Seredžiuvienė  (8 45)501386,  el. p. violeta.seredziuviene@panevezys.lt

Savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas, jose esančias klases, grupes, mokinių ir laisvų vietų skaičių.

https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/svietimo-ir-mokslo-jh8h/mokiniu-priemimas-i-mokyklas/bendrojo-ugdymo-mokyklos/pradine-mokykla.html

1A priedas -1 kl.

1B priedas -1 kl.