Informacija būsimiems pirmokams

 

Dėl MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO

UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS 2021 m.

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO (į pirmą klasę) PROGRAMĄ

  1. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.
  2. Priėmimas į pirmąsias klases prasideda sausio 5 d.

Į pirmąsias klases vaikai priimami centralizuotai Švietimo skyriuje (Laisvės a. 23).

Nuo sausio 5 d. iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

  1. 3. Pateikiami dokumentai:

3.1. nustatytos formos prašymo popierinis ar elektroninis variantas (1A priede pateikta prašymo forma, skirta centralizuotai priimamiems mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priede – centralizuotai priimamiems mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje).

Prašyme pateikti duomenys apie gyvenamąją vietą priėmimo metu (jei tai reikalinga) tikrinami Gyventojų registre);

3.2. vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė) ir jo kopija;

3.3.  2 fotonuotraukos (3×4, pateikti į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);

3.4. jei reikia, pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo ar (ir) pažyma iš mokyklos, kurioje mokosi broliai (įbroliai) ar seserys (įseserės).

  1. Jeigu neįmanoma patenkinti prašymų dėl priėmimo į pirmąją klasę, teisėti vaiko atstovai iki gegužės 31 d. informuojami telefonu ar el. paštu, siūlant pasirinkti kitą mokyklą (prašyme nurodyta eiliškumo tvarka), kurioje yra laisvų vietų.


INTERAKTYVI PRIĖMIMO Į MOKYKLAS REGISTRACIJA

  1. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą gali būti pateikiami elektroniniu būdu. Prašymą teikiant elektroninėmis priemonėmis, turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skaitmeninė kopija, patvirtinta el. parašu, arba pats teikiamas prašymas turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis ir patvirtintas el. parašu.

El. paštu galima siųsti pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas, kurios turi būti pasirašytos el. parašu.

Pedagoginės-psichologinės tarnybos (ar Švietimo pagalbos tarnybos) pažyma dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių el. paštu nesiunčiama, pateikiamas jos popierinis variantasJeigu el. paštu gautuose prašymuose ar dokumentų kopijose įrašai yra neaiškūs, prašoma papildomai pateikti dokumentų originalus.

Ypatingų atvejų (ekstremaliųjų situacijų, karantino ar pan.) laikotarpiu prašymai ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos el. paštu gali būti siunčiami be el. parašo.

  1. Prašymai dėl priėmimo į pirmąsias, penktąsias klases siunčiami el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt(prašymų formos pateikiamos Aprašo prieduose).

  1. Elektroniniai prašymai pradedami siųsti nustatytą priėmimo dieną nuo 8.00 val.

Informacija Švietimo skyriuje teikiama: tel. 50 13 86 ar el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt

Savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas, jose esančias klases, grupes, mokinių ir laisvų vietų skaičių.

https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/svietimo-ir-mokslo-jh8h/mokiniu-priemimas-i-mokyklas/bendrojo-ugdymo-mokyklos.html

 

Priėmimo į 1 klases tvarka

1A priedas -1 kl.

1B priedas -1 kl.

 

 

Prašymas priimti vaiką, gyvenantį mokyklos aptarnavimo teritorijoje, į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos pirmąją klasę.

 

Prašymas priimti vaiką į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo pirmąją klasę.

 

Priėmimo į pirmas klases tvarka.