Pagalbos mokiniui specialistai

2022-2023 spec. pedagogės tvarkaraštis

2022-2023 m.m. logopedės tvarkaraštis

PSICHOLOGĖ LAURA LIEPINĖ

Panevėžio pradinės mokyklos psichologė Laura Liepinė konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.

Psichologinės pagalbos paskirtis: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos  pradinėje mokykloje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Kaip dirba psichologas:

Konsultavimas: veda individualius ir grupinius pokalbius su mokiniais, tėvais, mokytojais taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistų komanda. Teikia rekomendacijas sprendžiant emocines ir elgesio, šeimos santykių ir su draugais, konfliktų sprendimo, mokymosi sunkumų, adaptacijos klasėje. Organizuoja ir veda socialinių įgūdžių lavinimo (mokiniams), grupes. Stebi mokinių tarpusavio santykius, individualumą pamokų ir popamokinių veiklų metu.

Įvertinimas ir tyrimas: nustato mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, galias ir sunkumus, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą. Atlieka tyrimus mokyklos bendruomenėje, rengia rekomendacijas remiantis tyrimo medžiaga.

Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

mokinys (reikalingas tėvų sutikimas); mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); siunčiamas mokytojos (gavus tėvų sutikimą) ar vaiko teisių apsaugos tarnybos.

Kada kreiptis į psichologą?

Jei kyla bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų.

Sunkiai suprantamos ir kontroliuojamos emocijos. Kai jaučiamas nerimas, depresija, stresas.
Trūksta motyvacijos mokytis ir dažnai patiriamos nesėkmės.

Jei nori geriau pažinti ir priimti save.

 Svarbu:

Mokyklos psichologas yra ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.

Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems. Vadovaujamasi psichologų etikos kodeksu ir  visos konsultacijos konfidencialios.

Psichologas padeda spręsti kylančius sunkumus, bet nepadaro to už vaikus ir jų šeimas.

Konsultacijoms rekomenduojama susitarti iš anksto Tamo žinute ar el.paštu laura.liepine@gmail.com

 

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ METODININKĖ INDRA MOTEKAITIENĖ

PAREIGYBĖS (FUNKCIJOS):

 1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą, nustato specialiojo pedagogo pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais);
 2. organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pamokas, taikant specialius ugdymo būdus ir metodus;
 3. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 4. padeda specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 5. konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti pritaikytas ir/ar individualizuotas bendrąsias programas;
 6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais;
 7. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 8. renka ir kaupia duomenis apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių pasiekimus, stebi jų individualią pažangą;
 9. dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 10. nuolat tobulina savo kompetencijas;
 11. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, dalyvauja projektuose;
 12. šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius;
 13. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus;
 14. rengia metinius veiklos planus, pusmečio ataskaitas; planuoja, tvarko dokumentus (bylas) ir perduoda juos į mokyklos archyvą;
 15. vertina ir atrenka naikinti dokumentus, kurių saugojimo terminas jau pasibaigęs.

 

SOCIALINĖ PEDGOGĖ METODININKĖ LINA SEFEROGLU

el. p. lineta6@gmail.com

 

„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,

nesvarstydami – kodėl ir kam.

Jeigu šita žemė kam priklauso,

tai pirmiausia, žinoma, vaikams.“

J. Marcinkevičius

 Siekdamas vaiko gerovės socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

⋅   teikia vaikui socialinę-pedagoginę pagalbą, panaudoja ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus;

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
 • informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
 • tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Mielas moksleivi, kreipkis, jei:

 • nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu…
 • kyla sunkumų moksluose, santykiuose su mokiniais, mokytojais, šeima ir nori apie tai pasikalbėti…
 • patyrei smurtą ir/ar patyčias ar žinai, jog tai patiria kiti mokiniai…
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan…

Tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, kai:

 • kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • kai vaikas patiria patyčias, įvairių formų smurtą mokykloje;
 • kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą.

LOGOPEDĖ LAIMA GUDAITĖ

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Logopedo funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
 • numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;
 • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metu šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • šviečia ir konsultuoja mokyklos bendruomenę (mokytojus, tėvus) aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Logopedinių pratybų metu:

 • tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;
 • atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
 • mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
 • lavinama foneminė klausa;
 • mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
 • atliekamos specialiai parengtos užduotys rašymo ir skaitymo sutrikimams pašalinti;
 • tobulinama kalbos gramatinė sandara;
 • turtinamas žodynas;
 • ugdoma rišlioji kalba.