Pagalbos mokiniui specialistai

LOGOPEDINIŲ PRATYBŲ TVARKARAŠTIS 2023-2024 M.M.

2023-2024 specialiosios pedagogės tvarkaraštis

UGDYMO KAJERAI SPECIALISTĖ

EDITA STROLIENĖ

Kartais, netgi kai jau esame suaugę, mums iškyla klausimų: ką daryti toliau? kuria kryptimi judėti? ką pasirinkti?..

Šiuos svarbius klausimus jau verta spręsti mokykloje, kad suaugę galėtumėte drąsiai žengti į ateitį.

 

Mano tikslas – padėti mokiniams ieškoti savo pašaukimo, atskleisti asmenines savybes, gebėjimus, pomėgius, susipažindinti su įvairiomis karjeros galimybėmis, ugdyti(s) įgūdžius, kurie padės sėkmingai siekti svajonių.

 

Ugdymo karjerai uždaviniai:

 • skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
 • plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
 • ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
 • skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
 • ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

 

Ugdymo karjerai veiklos:

 

 • teminės pamokos / klasės valandėlės;
 • grupinės ir individualios konsultacijos;
 • renginiai ir susitikimai su įvairių profesijų atstovais;
 • išvykos į įmones, organizacijas ir švietimo įstaigas.

 

Ugdymo karjerai specialistė Tau padės:

 

 • geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius, stipriąsias ir silpnąsias puses;
 • rinkti informaciją apie tolimesnio mokymosi galimybes, susipažinti su įvairiomis profesijomis;
 • ugdyti(s) įvairius gebėjimus ir įgūdžius, kurie bus naudingi ateityje.

 

Tariu labas ir kviečiu į karjeros kelio ieškojimo ir planavimo kelionę kartu!

Esu pasiruošusi padėti atrasti, suprasti ir drąsiai keliauti savo svajonės link!

 

Karjeros specialistė Edita Strolienė

El.p. edita.stroliene@paneveziosc.lt

 

Naudingos nuorodos mokiniams, mokytojams ir tėvams:

 

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.

https://mukis.lt/

Informacinės ir metodinės karjeros planavimo priemonės

https://www.euroguidance.l

 

PSICHOLOGĖ LAURA LIEPINĖ

Panevėžio pradinės mokyklos psichologė Laura Liepinė konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.

Psichologinės pagalbos paskirtis: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos  Pradinėje mokykloje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Kaip dirba psichologas:

Konsultavimas: veda individualius ir grupinius pokalbius su mokiniais, tėvais, mokytojais taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistų komanda. Teikia rekomendacijas sprendžiant emocines ir elgesio, santykių su šeima ir draugais, konfliktų sprendimo, mokymosi sunkumų, adaptacijos klasėje problemas. Organizuoja ir veda socialinių įgūdžių lavinimo (mokiniams) grupes. Stebi mokinių tarpusavio santykius, individualumą pamokų ir popamokinių veiklų metu.

Įvertinimas ir tyrimas: nustato mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, galias ir sunkumus, atlieka psichologinį mokinio įvertinimą pirminiam  specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui.

Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

mokinys (reikalingas tėvų sutikimas); mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); siunčiamas mokytojo (gavus tėvų sutikimą) ar vaiko teisių apsaugos tarnybos.

Kada kreiptis į psichologą?

Jei kyla bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų.

Sunkiai suprantamos ir kontroliuojamos emocijos. Kai jaučiamas nerimas, depresija, stresas.
Trūksta motyvacijos mokytis ir dažnai patiriamos nesėkmės.

Jei nori geriau pažinti ir priimti save.

 Svarbu:

Mokyklos psichologas yra ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.

Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems. Vadovaujamasi Psichologų etikos kodeksu, visos konsultacijos konfidencialios.

Psichologas padeda spręsti kylančius sunkumus, bet nepadaro to už vaikus ir jų šeimas.

Rekomenduojama dėl konsultacijų susitarti iš anksto „Tamo“ žinute ar el. paštu laura.liepine@gmail.com

 

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ METODININKĖ INDRA MOTEKAITIENĖ

PAREIGYBĖS (FUNKCIJOS):

 1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą, nustato specialiojo pedagogo pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais);
 2. organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pamokas, taikant specialius ugdymo būdus ir metodus;
 3. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 4. padeda specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje / klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 5. konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti pritaikytas ir (ar) individualizuotas bendrąsias programas;
 6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais;
 7. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 8. renka ir kaupia duomenis apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių pasiekimus, stebi jų individualią pažangą;
 9. dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 10. nuolat tobulina savo kompetencijas;
 11. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, dalyvauja projektuose;
 12. šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius;
 13. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus;
 14. rengia metinius veiklos planus, pusmečio ataskaitas; planuoja, tvarko dokumentus (bylas) ir perduoda juos į mokyklos archyvą;
 15. vertina ir atrenka naikinti dokumentus, kurių saugojimo terminas jau pasibaigęs.

 

SOCIALINĖ PEDGOGĖ METODININKĖ LINA SEFEROGLU

el. p. lineta6@gmail.com

 

„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,

nesvarstydami – kodėl ir kam.

Jeigu šita žemė kam priklauso,

tai pirmiausia, žinoma, vaikams.“

J. Marcinkevičius

 Siekdamas vaiko gerovės socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

⋅   teikia vaikui socialinę-pedagoginę pagalbą, panaudoja ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus;

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
 • informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
 • tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Mielas moksleivi, kreipkis, jei:

 • nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalyti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu…
 • kyla sunkumų moksluose, santykiuose su mokiniais, mokytojais, šeima ir nori apie tai pasikalbėti…
 • patyrei smurtą ir (ar)  patyčias ar žinai, kad tai patiria kiti mokiniai…
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan…

Tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, kai:

 • kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • kai vaikas patiria patyčias, įvairių formų smurtą mokykloje;
 • kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą.

LOGOPEDĖ LAIMA GUDAITĖ

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Logopedo funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
 • numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;
 • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metu šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • šviečia ir konsultuoja mokyklos bendruomenę (mokytojus, tėvus) aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Logopedinių pratybų metu:

 • tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;
 • atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
 • mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
 • lavinama foneminė klausa;
 • mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
 • atliekamos specialiai parengtos užduotys rašymo ir skaitymo sutrikimams pašalinti;
 • tobulinama kalbos gramatinė sandara;
 • turtinamas žodynas;
 • ugdoma rišlioji kalba.